İçeriğe geç →

Kategori: Vergi

Vergi Politikalarında Merkezsizleşme: Devletler v. Uluslararası Örgütler

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve IFA Türkiye 3 Haziran 2022’de İstanbul’da “Vergilendirmenin Geleceği’nde Yenilikler” konulu bir panel düzenledi. Bu panelin ilk oturumunda Prof. Dr. Billur YALTI’nın yönetiminde, Prof. Dr. Leyla ATEŞ ile birlikte “Vergi Politikalarında Merkezsizleşme: Devletler v. Uluslararası Örgütler” konusunu ele aldık. Etkinlik afişi alttadır. Etkinlik hakkında daha fazla…

Yorumlar kapalı

Fenomenler ile Cep Telefonu Uygulaması Yazanların Vergisel Hayatını Ne Kadar ve Nasıl Kolaylaştırmalı?

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 1 Ekim’de TBMM’ye sunuldu. Kısa süre önce Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan çıktı, bir iki güne kalmaz Genel Kurul’un önüne gelecektir. Teklifte 64 madde var. Gerek Vergi Usul Kanunu’nda gerekse diğer bazı vergi kanunlarında önemli değişiklikler öngörüyor bu teklif. Ben…

Yorumlar kapalı

Vergi Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması

19 Şubat 2020 günü Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Güncelin ve Geleceğin Vergi Politikaları Dijital Sempozyumu”nda, Dijital Dönüşüm başlıklı ilk oturumda Vergi Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması konulu bir sunum yaptım. Sempozyumdaki konuşmaların kaset dökümünün ilerleyen dönemde bir kitap olarak basılacağını zannediyorum. (Bildiri Kitabı 2022’de…

Yorumlar kapalı

Dijital Hizmet Vergisi Hakkında ABD Ticaret Temsilciliğinin Soruşturma Raporuyla İlgili Sorulara Yanıtlar

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ticaret Temsilciliği (Temsilcisi) adlı birimi Türkiye, Hindistan ve İtalya’nın dijital hizmet vergileri hakkında altı aydır bir soruşturma yürütmekteydi. 6 Ocak 2021’de bu soruşturmanın raporları yayımlandı, kamu ile paylaşıldı. (Bkz: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/january/ustr-releases-findings-dst-investigations) Geçtiğimiz günlerde bir medya kuruluşundan arandım. Konu ile ilgili görüşlerim soruldu. Elimden geldiğince kısa, öz yanıtlar vermeye…

Yorumlar kapalı

Dijital Hizmetler Vergisinin Uluslararası Vergi Hukuku Boyutu Hakkında

Aşağıdaki metin Nisan 2020’de Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenecek olan “Dijital Dönüşümün Türk Vergi Sistemine Etkileri” sempozyumu için hazırlamaya başladığım tebliğin giriş kısmının taslağıdır. Metin ilerledikçe buraya aktarmaya devam edeceğim. Bu haliyle alıntı yapmamanızı rica ederim. Öneri ve eleştirilerinizi yukarıdaki “bana ulaşın” sayfasındaki iletişim kanallarından ilemenizi diler, teşekkür ederim. (Düzeltme:…

Yorumlar kapalı

Konaklama Vergisi

16 Ocak 2020 günü Ankara Barosu’nda gerçekleşen “Vergi Yasalarında Güncel Değişikliklerin Değerlendirilmesi Paneli”nde “Konaklama Vergisi” hakkında bir konuşma yaptım. Konuşmamın video kaydını aşağıda bulacaksınız. Panelin tamamını Baro’nun YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Bu konuda daha sonra kaleme aldığım makalem ise Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2020 Aralık sayısında (Cilt 10, Sayı 2,…

Yorumlar kapalı

Çok Taraflı BEPS Konvansiyonuyla (MLI) “İşyeri” Tanımında Yapılan Değişiklikler

TÜSİAD ve IFA Türkiye’nin işbirliğiyle 26 Nisan 2019 günü İstanbul’da düzenlenen “Uluslararası Vergilendirmede Güncel Gelişmeler” başlıklı konferansta “Çok Taraflı BEPS Anlaşması’nda Türk Vergi Anlaşmalarını Etkileyen Somut Hükümler” konulu dördüncü oturumda “İşyeri Hükmünün Sonuçları” konulu tebliği sundum. Konuşmanın kaset dökümünün ilerleyen dönemde bir kitap olarak basılacağını zannediyorum. (Ek: Söz konusu kitap…

Yorumlar kapalı

Anayasa Değişiklikleri Sonrası Yürütmenin Vergilendirme Yetkisi

Türkiye Barolar Birliği’nin 20 Nisan 2019 günü Prof. Dr. Şükrü Kızılot’un anısına düzenlediği Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu’nda “Anayasa Değişiklikleri Sonrası Yürütmenin Vergilendirme Yetkisi” başlıklı bir sunum yaptım. Konuşmamın videosunu ve sunum esnasında kullandığım slaytları aşağıda bulabilirsiniz. Sempozyumun tümünün video kaydına Barolar Birliği’nin YouTube kanalından veya TBB TV’den erişmek mümkün.

Yorumlar kapalı

Vergilendirme Süreci

3 Şubat 2019 günü Türkiye Barolar Birliği’nde “Vergi Uyuşmazlıklarında Avukatlık ve Yargı Kararları Işığında Güncel Konular” başlıklı bir özel eğitim programı düzenlendi. Bu eğitim etkinliğinde “Vergilendirme Süreci”ni anlatmak bana düştü. Elli altmış dakikada vergilendirme sürecini her yönüyle ele almak mümkün olmasa da iki bini aşkın dinleyiciye konunun genel hatlarını hatırlatabildiğimi…

Yorumlar kapalı

Politik Risk Olarak Dijital Vergi

25 Mayıs 2018’de Almanya’nın Würzburg kentinde bulunan Würzburg-Schweinfurt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nce düzenlenen Würzburg Uluslararası İş Forumu’nda “Politik Risk Olarak Dijital Vergi” (Digital Tax As Political Risk) başlıklı bir tebliğ sundum. Würzburg Uluslararası İş Forumu’nun web sitesi üzerinden sempozyum kitabına erişebilirsiniz. (Sempozyum kitabının doğrudan linki için buraya tıklayın.) Tebliğimin genişletilmiş özet…

Yorumlar kapalı

BEPS – 7. Eylem Plan?: ??yeri Statüsünden Yapay Yollarla Kaç?nman?n Önlenmesi

Bugün, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Uluslararas? Vergi Hukuku Konferanslar? serisinin be?incisinde bir tebli? sundum. Konferans?n konusu “Vergilendirmede Matrah A??nd?rma ve Kar Kayd?rman?n (BEPS) Önlenmesi”, tebli? konum da “7. Eylem Plan? – ??yeri Statüsünden Yapay Yollarla Kaç?nman?n Önlenmesi” idi. Zaman k?s?t? nedeniyle sunumun baz? k?s?mlar?n? (plan?n baz? detaylar?n?) kat?l?mc?larla payla?mam mümkün olmad?. Bu nedenle kendilerine, konu?ma metnimi ?nternet üzerinden payla?ma sözü verdim. A?a??daki linklerden konu?ma metnime ve sunum esnas?nda kulland???m slayta ula?abilirsiniz.

Yorumlar kapalı

Vergi Ziya? Kavram? Üzerine Baz? Tespit ve De?erlendirmeler

Dr. Ertu?rul AKÇAO?LU[1]abaumvergi

(Bu yaz? 9 Ekim 2015 günü Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekle?tirilmi? olan ve  vergi kaçakç?l??? suçlar?n? (VUK 359) konu alan I. Ekonomik Suçlar ve Yarg?tay Kararlar? Sempozyumu’nda sunulmu?tur. Sempozyum kitab? (ISBN: 978-605-05-0209-1) Yetkin Yay?nevi’nden temin edilebilir.)

Sempozyumun konusunu, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 359. maddesinde düzenlenmi? olan kaçakç?l?k suçlar? olu?turuyor. Benim tebli?imle ilgili tart??malar da zannederim bu ba?lamda olacakt?r. Ancak, ben tebli?imde kaçakç?l?k suçlar?na de?il, vergi ziya?n?n kendisine yönelece?im. Bu yakla??m?n baz? sorular? tart??ma a?amas?na b?rakmaks?z?n kendili?inden giderece?ini dü?ünüyorum. Kald? ki, ö?leden sonraki oturumda vergi ziya?n?n kaçakç?l?k suçunun bir unsuru olup olmad??? ayr? bir tebli?le ele al?nacak. Bu nedenle, konunun o yönüne olabildi?ince az temas etmeye çal??aca??m.

Yorumlar kapalı

Tax Me If You Can (S?k?ysa Vergilendir)

twtNot: Bir y?l kadar önce Twitter’?n Türkiye’de vergilendirilmesini konu alan bir makale yazmaya ba?lam??t?m. Sonra araya ba?ka ?eyler girdi, makale tasla?? giri? k?sm?ndan öteye geçemedi. Muhtemelen (en az?ndan 2015-2016’da) bu makaleyi tamamla(ya)mayaca??m. Ancak, bir araya getirdi?im bilgi k?r?nt?lar?n?n çöp olmas?n? da arzu etmiyorum. O nedenle makale ba?lang?c?n? a?a??da payla??yorum. Dileyen al?p devam?n? getirebilir. Makalesinde ufak bir te?ekkür etse yeter. :)

Yorumlar kapalı

Vergi Anla?malar?nda ??yeri Kavram?n?n Dönü?ümü

Koç Üniversitesi taraf?ndan 12 May?s 2012 tarihinde düzenlenen “Genç Akademisyenler / Genç Avukatlar: Yeni Yakla??mlar” ba?l?kl? vergi hukuku konfernas?n?n “Uluslararas? Vergi Hukuku Kavramlar?na ?li?kin Yorumlar” ba?l?kl? oturumunda “Vergi Anla?malar?nda ??yeri Kavram?n?n Dönü?ümü” konulu bir tebli? sundum. Bu konferansta sunulan tebli?ler daha sonra XII Levha Yay?nc?l?k taraf?ndan “Vergi Hukukuna Genç Yakla??mlar”…

Yorumlar kapalı

KVK M. 30’a Tabi Ödemelerden Kaynaklanan Tazminatlar?n KVK M. 30 Ve GKV M. 40 Ba?lam?nda De?erlendirilmesi

Prof. Dr. Mualla Öncel’e Arma?an’da yay?nlanm??t?r.

Yazar?ndan izin al?nmaks?z?n ba?ka sitelerde yay?nlanmamas? rica olunur.

Ertu?rul AKÇAO?LU

  1. Giri?

Bu çal??man?n konusu, bir kurumlar vergisi mükellefinin, ilam uyar?nca, bir dar mükellefe yapaca?? “ödemeüzerinden kurumlar vergisi tevkif etme ödevinin bulunup bulunmad???d?r. Bir kurumlar vergisi tam mükellefi ile bir dar mükellefinin aralar?ndaki sözle?meden kaynaklanan kar??l?kl? edimlerinin tamamen veya k?smen yerine getirilmemi? olmas? nedeniyle, bir yarg? karar?1 gere?ince tam mükellef kurumun dar mükellef kuruma yapmas? öngörülen ödemelerin vergi hukuku bak?m?ndan nitelendirilmesine ili?kin olan bu sorun, kurumlar vergisi matrah?n?n tespitinde Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde indirilebilecek giderler aras?nda say?lan “i?le ilgili olmak ?artiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminat”?n Kurumlar Vergisi Kanununun 30. maddesi2 uyar?nca vergi tevkifat?na tabi bir gelir unsuru olarak nitelendirilip nitelendirilemeyece?i noktas?nda somutla?maktad?r.

Yorumlar kapalı

Vergi Hukukunda ?radi Temsil

Bu yaz? 1998 senesinde yaz?lm??t?r; güncel de?ildir.

Giri?

Bir vergilendirme ili?kisinin iki taraf? vard?r: Vergi alacakl?s? olan devlet (vergi idaresi) ve vergi borçlusu olan mükellef. Bu say?lanlara bir üçüncü taraf olarak sorumlu da eklenebilir.

Mükellef, vergiyi do?uran olay? kendi ki?ili?inde gerçekle?tirmi? bulunan ve vergi borcunu kendi malvarl???ndan ödemek zorunda olan ki?i olarak tan?mlanabilir. Sorumlu ise, bazen mükellefle birlikte, bazen de mükellefin yerine geçerek, vergilendirmenin maddi-?ekli ödevlerini yerine getirmekle görevlendirilmi? olan ki?idir.

Vergi yasalar?m?z mükelleflik ve sorumluluk kurumlar?n? ayr?nt?l? ?ekilde düzenlemi?ken, iradi temsil kurumu aç?s?ndan sessiz kalm??lard?r.

Vergi yasalar?n?n bu durumu iki ?ekilde de?erlendirilebilir: Kanun koyucunun, mükellef ve sorumlular?n vergi ödevlerini bizzat yerine getirmelerini istemi? oldu?u ve bu sebeple Vergi Hukukunda iradi temsile yer vermedi?i söylenebilir ya da kanun koyucunun, esasen Borçlar Hukukunda düzenlenmi? bulunan temsil müessesesinin Vergi Hukukunda da geçerli olaca??n? kabul etti?i, bu nedenle yeniden düzenleme gere?i görmedi?i de dü?ünülebilir.

Bu çal??mada, mevzuat?m?zdaki hükümlerin ?????nda, Vergi Hukukunda temsilin mümkün olup olmad???; bu soruya olumlu yan?t verilebilirse, temsil yoluyla hangi i?lemlerin gerçekle?tirilebilece?i incelenmeye çal???lacakt?r. Bu amaçla, önce genel olarak temsil konusu ele al?nacak, daha sonra Vergi Hukukunda temsilin mümkün olup olmad??? tart???lacak ve buna ba?l? olarak temsil yoluyla gerçekle?tirilebilecek i?lemler de?erlendirilecektir.

Yorumlar kapalı

Vergilendirme Yetkisinin Temel Hak ve Özgürlüklerle ?li?kisi

Bu yaz? 1998 senesinde yaz?lm??t?r; güncel de?ildir.

1. Giri?

Bu çal??ma vergilendirme yetkisinin temel hak ve özgürlüklerle ili?kisini incelemeyi amaçlamaktad?r. Çal??ma iki k?s?mdan olu?maktad?r. Birinci k?s?mda vergilendirme yetkisinin hukuki niteli?i ve tarihsel geli?imi verilmi?, ard?ndan Anayasadaki sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleriyle ili?kisi incelenmi?tir. ?kinci k?s?mda ise Anayasada yer alan temel hak ve özgürlüklerden vergilendirme yetkisine kar?? duyarl? olanlar de?erlendirilmi?tir.

Yorumlar kapalı

Muktezalar (Özelgeler)

Bu yaz? 2007 y?l?nda yaz?lm??t?r; güncel de?ildir.

Muktezalar (özelgeler), ba?lay?c?l?k ve yeni vergi normu koyma ölçütüne göre asli kaynak niteli?i ta??mayan, ikincil nitelikte, vergi hukukunun “aç?klay?c?” kaynaklar?ndand?rlar.[1]

Vergi Usul Kanunu’nun 413. maddesine göre, mükellefler (yükümlüler), Maliye Bakanl???ndan veya Maliye Bakanl???n?n bu hususta yetkili k?ld??? makamlardan vergi durumlar? ve vergi uygulanmas? bak?m?ndan belirsiz ve karars?zl??a neden olan hususlar hakk?nda aç?klama istiyebilirler. Yetkili makamlar yaz? ile istenecek aç?klamay? yaz? ile veya sirkülerle cevaplamak zorundad?rlar. Alacaklar? cevaplara göre hareket eden mükelleflerin bu hareketleri cezay? zorunlu k?lsa bile ceza kesilmez.

Mükellefler ba?l? olduklar? vergi dairesi ba?kanl?klar?na veya defterdarl?klara bir dilekçe ile ba?vurmak yoluyla mukteza talebinde bulunabilirler. Muktezalar, kendilerine verilen muktezaya göre hareket eden mükellefleri bunun neticesinde do?abilecek vergi cezalar?na kar?? korumakla beraber, vergi borcu as?llar?na, gecikme zamm? ya da faizlerine kar?? koruma sa?layamazlar.

Yorumlar kapalı

Vergi Ödememek ?çin Müslüman Olanlar

Dün Amerikan Vergi ?daresi’nin (Internal Revenue Service – IRS) ba? hukuk mü?aviri olan Donald Korb’un yapt??? bir konu?may? izledim. Bay Korb konu?mas?na vergi kanunlar?n?n hayat?m?z üzerinde ne büyük etkileri oldu?unun örneklerini vererek ba?lad?. Verdi?i ilk örnek eski Roma’daki köylüler ile ilgiliydi. Eski Romal? köylüler s?rf vergi ödememek için topraklar?n?n mülkiyetlerini soylulara veya kiliseye devrederlermi?. Soylular ve kilise vergi ödemezlermi? çünkü. Köylüler mülkiyeti kaybetmekle beraber eski topraklar? üzerinde zilyet olarak hayatlar?na devam ederlermi?.

IRS’in ba? hukuk mü?aviri olan bay Korb’un verdi?i ikinci örnek daha çok ilgimi çekti benim. ?slamiyet’in ilk geni?ledi?i y?llarda fethedilen topraklarda ya?ayan hristiyan teban?n ödemek zorunda oldu?u vergiler varm??. Oysa müslüman teba bu vergileri ödemiyormu?. S?rf vergi ödemekten kurtulabilmek için pek çok hristiyan müslüman olmu?…

Yorumlar kapalı

Vergi Aff? Anayasal m?d?r?


Bugünkü Hürriyet Gazetesi’nde, Prof. Dr. ?ükrü K?z?lot, ba?bakan yard?mc?s? Doç. Dr. Abdüllatif ?ener’in ?u sözlerini aktar?yor:

‘Bu vergi aff? olay?na, ?iddetle kar??y?m. Adeta dürüst mükellefi cezaland?r?yor, kaç?ran? ödüllendiriyor. Anayasa’ya bir madde koymal? ve vergi aff? bir daha hiç olmamal?…’
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/3424526.asp?yazarid=82&gid=61

Yorumlar kapalı