İçeriğe geç →

YAYINLARIM

Kitaplar / Kitap Bölümleri (Kitap bölümü olarak yayımlanmış tam metin tebliğler dahildir.)

 • Vergilendirmede Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma (BEPS) / Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) in Taxation, Beta Yayıncılık yayını, 2018, ISBN: 978-605-242-109-3; tebliğ: “BEPS Eylem 7: İşyeri Statüsünden Yapay Yollarla Kaçınmanın Önlenmesi / BEPS Action 7: Preventing Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status”, s. 327-368 (Editör: Prof. Dr. Billur Yaltı)
 • Vergi Usul Hukuku, Anadolu Üniversitesi yayını, güncellenmiş 2. baskı: 2018, ISBN: 978-975-06-2264-9; kitap bölümü: “Ünite II: Vergilendirme Süreci I” ve “Ünite III: Vergilendirme Süreci II” (Editör: Prof. Dr. Mustafa Akkaya)
 • Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı, On İki Levha Yayıncılık yayını, 2017, ISBN: 978-605-152-521-1; kitap bölümü: “Elektronik Ticaretten Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi”, sayfa: 1-36 (Editör: Prof. Dr. Billur Yaltı)
 • Ekonomik Suçlar ve Yargıtay Kararları Sempozyumu I: Vergi Kaçakçılığı Suçları, Yetkin Yayınevi yayını, 2017, ISBN: 978-605-05-0209-1; tebliğ “Vergi Ziyası Kavramı Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, s. 29-42 (Editör: Prof. Dr. Çetin Arslan)
 • Vergi Usul Hukuku, Anadolu Üniversitesi yayını, 2013, ISBN: 978-975-06-1613-6; kitap bölümü: “Ünite II: Vergilendirme Süreci I” ve “Ünite III: Vergilendirme Süreci II” (Editör: Prof. Dr. Mustafa Akkaya)
 • Vergi Hukukunda Genç Yaklaşımlar, On İki Levha Yayıncılık yayını, 2013, ISBN: 978-605-152-005-6; tebliğ: “Vergi Anlaşmalarında İşyeri Kavramının Dönüşümü”, s. 289-356 (Editör: Prof. Dr. Billur Yaltı)
 • Ulusal ve Uluslararası Perspektiften Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi, Mali Akademi yayını, 2012, ISBN: 978-605-62780-0-6
 • Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, iki cilt, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını, 2009, ISBN: 978-975-482-849-8 cilt I ve 978-975-482-850-4 cilt II (Editör sıfatıyla, İnci Solak Akman ile birlikte.)
 • Finansal Türev Ürünlerin Vergilendirilmesi, Turhan Kitabevi yayını, 2002, ISBN: 975-6486-12-0
 • (Derleme): Son Değişikliklerle Vergi Kanunları ve İlgili Mevzuat, Turhan Kitabevi yayını, 1999-2000 (Mustafa Akkaya ve Hakan Furtun ile birlikte)

Tebliğler (Basılmış olanlar)

 • Güncelin ve Geleceğin Vergi Politikaları, Adalet Yayınevi yayını, 2022, ISBN: 978-625-8092-12-7; tebliğ: “Vergi Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması”, s. 17-24.
 • Dijitalleşme Sürecinin Türk Vergi Sistemine Etkileri, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını, 2021, ISBN: 978-605-74203-1-2; tebliğ: “Dijital Hizmetler Vergisi: Uluslararası Vergi Hukukunun Dijital Ekonomi ile Sınavı”, s. 44-52
 • Uluslararası Vergilendirmede Güncel Gelişmeler Konferans Raporu, TÜSİAD yayını, 2020, ISBN: ISBN 978-605-165-044-9; tebliğ: “Çok Taraflı BEPS Konvansiyonunda (MLI) ‘İşyeri’ Hükmünün Sonuçları”, s. 100-105 ve 181-184
 • Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar, Türkiye Barolar Birliği yayını, 2020, ISBN: 978-605-7848-30-7; tebliğ: “Anayasa Değişiklikleri Sonrası Yürütmenin Vergilendirme Yetkisi”, s. 82-90
 • “Digital Tax as Political Risk”, Würzburg International Business Forum – International Business Conference 2018, 24-25.05.2018, Würzburg – Almanya
 • “Çeşitli Alternatif Çözüm Yollarının Vergi Hukukunda Uygulanabilirliği” Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Sempozyumu, 22.12.2017, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara

Makaleler (Akademik)

 • “Konaklama Vergisi Hakkında Kısa Bir Değerlendirme”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yıl 2020 Aralık, cilt 10, sayı 2, sayfa 388-405
 • “Anayasa’nın 73. Maddesi Uyarınca Cumhurbaşkanına Verilebilen Vergilendirme Yetkisinin Hangi Hukuk Kaynağıyla Kullanılacağı Sorunu Üzerine Bir Deneme”, Vergi Sorunları Dergisi, yıl Ağustos 2019, sayı 371, sayfa 117-129 (Oytun Canyaş ile birlikte)
 • “ABD Vergi Hukukunda Özün Şekle Üstünlüğü İlkesi”, Ankara Barosu Dergisi, yıl 70, sayı 2012-2, sayfa 169-186
 • “Türk Vergi Hukukunda ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Gayrimaddi Hak Bedelinin Tespiti”, Yaklaşım Dergisi, yıl Temmuz 2011, sayı 223, sayfa 284-291
 • “Tazminatların Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. Maddeleri Bakımından Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, cilt II, 2009, ISBN: 978-975-482-850-4, sayfa 1341-1347
 • “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Kuruluşu ve İlk Günleri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl 2009, Sayı 80, Ocak-Şubat 2009, sayfa 367-379
 • “International Taxation of Electronic Commerce: A Focus on the Permanent Establishment Concept”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yıl 2002, cilt 51, sayı 1, sayfa 117-157

Makaleler (Diğer)

 • “Vadesiz Mevduatların İnternet Bankacılığı Yoluyla Boşaltılmasında Banka ve Mevduat Sahiplerinin Hukuki Durumlarına Kısa Bir Bakış: Çok Yapılan Bazı Yanlışların Doğruları”, Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Dergisi, yıl Aralık 2009, sayı 116, sayfa 60-63 (Dr. Muammer Ketizmen, Dr. Abdurrahman Saygılı ve Dr. Eşref Küçük ile birlikte)
 • “e-Zamanı Geldi… e-Devlet Şekilleniyor…”, Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Dergisi, yıl Ekim 2009, sayı 114, sayfa 22-23 (Dr. Eşref Küçük, Dr. Muammer Ketizmen ve Dr. Abdurrahman Saygılı ile birlikte)

Çeviriler

 • “Ulusal Hukuktaki Genel Vergiden Kaçınmayla Mücadele Hükümleri ve Vergi Anlaşmaları?” (Domestic General Anti-Avoidance Clauses and Tax Treaties), Prof. Dr. Adolfo Martin Jimenez, Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi, Ed. Billur Yaltı, Beta Yayınları yayını, 2014, ISBN: 978-605-333-144-5, sayfa 399-429.

Yayınlanmamış Yazılar

 • Vergilendirme Yetkisinin Temel Hak ve Özgürlüklerle İlişkisi
 • Vergi Hukukunda İradi Temsil