İçeriğe geç →

Kategori: AÜHF

AÜHF Kütüphanesi Müzesi ?nternet’te

Fakülte kütüphanesinin müze k?sm?nda yer alan 150 kadar eserden 135’ini dijitalle?tirerek ?nternet’ten eri?ime açt?k. Böylelikle sadece kazara kütüphanenin bir müzesi oldu?unu ö?renip de camekanlar?n içindeki kitaplar?n kapaklar?n? veya bir iki sayfas?n? görebilen ufak bir az?nl?k yerine ?nternet’e girebilen herkesin müzedeki eserleri sayfa sayfa okyabilmesini mümkün k?ld?k. 135 kitab?n dijitalle?tirilmesi ikibuçuk ay…

Yorumlar kapalı

Vergilendirme Yetkisinin Temel Hak ve Özgürlüklerle ?li?kisi

Bu yaz? 1998 senesinde yaz?lm??t?r; güncel de?ildir.

1. Giri?

Bu çal??ma vergilendirme yetkisinin temel hak ve özgürlüklerle ili?kisini incelemeyi amaçlamaktad?r. Çal??ma iki k?s?mdan olu?maktad?r. Birinci k?s?mda vergilendirme yetkisinin hukuki niteli?i ve tarihsel geli?imi verilmi?, ard?ndan Anayasadaki sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleriyle ili?kisi incelenmi?tir. ?kinci k?s?mda ise Anayasada yer alan temel hak ve özgürlüklerden vergilendirme yetkisine kar?? duyarl? olanlar de?erlendirilmi?tir.

Yorumlar kapalı