İçeriğe geç →

Vergi Alacaklar?n?n Yeniden Yap?land?r?lmas? – 6736 Say?l? Kanun Kapsam?ndan De?erlendirmeler

13 Ekim 2016 günü Ankara Barosu taraf?ndan düzenlenen Vergi Alacaklar?n?n Yeniden Yap?land?r?lmas? – 6736 Say?l? Kanun Kapsam?ndan De?erlendirmeler ba?l?kl? panelde 6736 say?l? Kanun’un matrah ve vergi art?r?m?na ili?kin hükümleri hakk?nda bir sunum yapt?m. Sunumun slaytlar?n? a?a??da payla??yorum.

Kategori: Etkinlikler Günce Hukuk Tebli?ler Vergi