İçeriğe geç →

Kategori: Makaleler

Çeşitli Alternatif Çözüm Yollarının Vergi Hukukunda Uygulanabilirliği

22 Aralık 2017’de Hacettepe Hukuk Fakültesi’nde Aternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Sempozyumu düzenlenmişti. Benden de vergi hukukunda alternatif çözüm yollarının varlığı, olabilirliği konusunda kısa bir konuşma yapmam istenmişti. Aşağıdaki tebliği onun için kaleme almıştım: Çeşitli Alternatif Çözüm Yollarının Vergi Hukukunda Uygulanabilirliği Terimler önemlidir. Tek bir kavram farklı terimlerle ifade edilmeye çalışılır…

Yorumlar kapalı

TRT Pay?n?n Hukuki Niteli?i Hakk?nda…

ISTRADE 2016’n?n ikinci gününde (1 Nisan 2016) Enerji Mevzuat? ve ?çtihatlar I????nda Enerji Ticareti konulu panelde elektrik sat?? bedellerindeki TRT pay?n?n hukuki niteli?i ve güncel geli?meler hakk?nda bir konu?ma yapmam istenmi?ti. O konu?ma için haz?rlad???m notlar?m? (dikkat, ham metindir) payla??yorum: Olaylar – 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere EPDK…

Yorumlar kapalı

ABD Vergi Hukukunda Özün ?ekle Üstünlü?ü ?lkesi

Verginin kar??l?ks?z olmas? kimi yükümlülerin ona kar?? direnç göstermesine, hiç vergi ödememe, vergi yükünü en aza indirme veya yükümlülü?ünü ba?kas?na aktarma aray??lar?na girmelerine yol açabilmektedir. Kamu maliyesinde vergiye kar?? tepkiler  ad? alt?nda ele al?nan bu çabalara giri?en yükümlüler vergi kaç?rman?n ya da en az?ndan vergiden kaç?nman?n yollar?n? ararlar. Bu amaçla,…

Yorumlar kapalı

KVK M. 30’a Tabi Ödemelerden Kaynaklanan Tazminatlar?n KVK M. 30 Ve GKV M. 40 Ba?lam?nda De?erlendirilmesi

Prof. Dr. Mualla Öncel’e Arma?an’da yay?nlanm??t?r.

Yazar?ndan izin al?nmaks?z?n ba?ka sitelerde yay?nlanmamas? rica olunur.

Ertu?rul AKÇAO?LU

  1. Giri?

Bu çal??man?n konusu, bir kurumlar vergisi mükellefinin, ilam uyar?nca, bir dar mükellefe yapaca?? “ödemeüzerinden kurumlar vergisi tevkif etme ödevinin bulunup bulunmad???d?r. Bir kurumlar vergisi tam mükellefi ile bir dar mükellefinin aralar?ndaki sözle?meden kaynaklanan kar??l?kl? edimlerinin tamamen veya k?smen yerine getirilmemi? olmas? nedeniyle, bir yarg? karar?1 gere?ince tam mükellef kurumun dar mükellef kuruma yapmas? öngörülen ödemelerin vergi hukuku bak?m?ndan nitelendirilmesine ili?kin olan bu sorun, kurumlar vergisi matrah?n?n tespitinde Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde indirilebilecek giderler aras?nda say?lan “i?le ilgili olmak ?artiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminat”?n Kurumlar Vergisi Kanununun 30. maddesi2 uyar?nca vergi tevkifat?na tabi bir gelir unsuru olarak nitelendirilip nitelendirilemeyece?i noktas?nda somutla?maktad?r.

Yorumlar kapalı

Vadesiz Mevduatlar?n ?nternet Bankac?l??? Yoluyla Bo?alt?lmas?nda Banka ve Mevduat Sahiplerinin Hukuki Durumlar?na K?sa Bir Bak??: Çok Yap?lan Baz? Yanl??lar?n Do?rular?

Bu yaz? Türkiye Bili?im Derne?i Bili?im Dergisi’nin 116. say?s?nda yay?nlanm??t?r. (Aral?k 2009, Sayfa 60-63)

Ertu?rul Akçao?lu*
Muammer Ketizmen*
Abdurrahman Sayg?l?*
E?ref Küçük*


Vadesiz Mevduatlar?n?n ?nternet Bankac?l??? Yoluyla Bo?alt?lmas?nda Banka ve Mevduat Sahiplerinin Hukuki Durumlar?na K?sa Bir Bak??:
Çok Yap?lan Baz? Yanl??lar?n Do?rular?

Sorunun tespiti ile ba?layal?m söze:

?nternet bankac?l??? ?üphesiz ki bizlerin hayat?n? oldukça kolayla?t?r?yor. Ancak, muhtelif sebeplerle internet bankac?l???nda güvenli?in – bazen – tam olarak sa?lanamad???n? ve mevduat sahiplerinin banka hesaplar?n?n – bazen – kötü niyetli ki?ilerce bo?alt?ld???n? hepimiz görüyor, biliyoruz. ?nceledi?imiz olaylar?n ço?unda mevduat sahiplerinin banka hesaplar?n?n bo?alt?ld???n? fark ettiklerinde bankalar?na ba?vurarak “zararlar?n?n” tazminini talep ettiklerini; banka bu taleplerini yerine getirmedi?inde de “tazminat davas?” açt?klar?n? görüyoruz. Aç?lan davalarda “davac?” mevduat sahiplerinin hesaplar?n?n bo?alt?lmas?nda o veya bu sebeple “bankan?n kusurlu oldu?u” sav?na dayand?klar?, “daval?” bankalar?n ise kendilerinin “kusursuz”, davac?n?n “kusurlu” oldu?u savunmas?na s???nd?klar?n? tespit ediyoruz. Bu ?ekilde aç?lan davalar, ço?u zaman, mahkemelerce “taraflar?n kusurunun tespiti” için bilirki?ilere gönderilmekte.

Yorumlar kapalı

e-Zaman? geldi… e-Devlet ?ekilleniyor…

Bu yaz? Türkiye Bili?im Derne?i Bili?im Dergisi‘nin 114. say?s?nda yay?nlanm??t?r. (Ekim 2009, Sayfa 22-23)

E?ref Küçük*
Ertu?rul Akçao?lu*
Muammer Ketizmen*
Abdurrahman Sayg?l?*

e-Zaman? geldi…
e-Devlet ?ekilleniyor…
E-DEVLET VE B?LG? TOPLUMU KANUN TASARISI TASLA?I1

“Nerede toplum varsa orada hukuk vard?r”, der, formülasyonu Grotius’a atfedilen eski Roma kökenli bir söz. Hukuku temel almayan, ili?kilerini düzenleme gereksinimi duymayan bir toplumun var olamayaca??n? ifade eder bu söz. Elbette hukuku in?a edecek olan da devlettir: Nerede toplum varsa orada devlet vard?r. ?nsanlar?n birarada ya?ayabilmek için zorunlu olarak hukuk kurallar?na ihtiyac? olmas?n?, bunun sonucunda da toplum halinde ya?amaktan ba?ka çaresi olmad???n? da, herkesin bildi?i gibi, Aristo “insan toplumsal bir varl?kt?r” sözleriyle betimlemi?tir. Eski Roma toplumunun da, kendisini barbar kavimlerden, hukuk kurallar?na göre yönetilmesiyle ay?rmas? da, hukukun toplum hayat?n?n vazgeçilmez bir ö?esi oldu?una dikkat çeken antik ve fakat çok önemli bir detay olarak günümüz bili?im ça??n?n e-toplumuna ???k tutmaktad?r. e-Toplumun da e-hukuku ve e-devleti olacakt?r. Bunun da art?k e-zaman? gelmi? bulunuyor.

Ba?bakanl???m?z, bili?im toplumuna dönü?ümümüzü sa?lamaya yönelik olarak, 7 A?ustos 2009 tarihinde “e-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasar?s? Tasla??”n?n 1.7 sürümünü internet sitesinde yay?mlad?. Bu yaz?n?n amac?, i?te bu kanun tasar?s? tasla??n?n içeri?ini okuyucular?m?zla payla?makt?r.

Yorumlar kapalı

Vergi Hukukunda ?radi Temsil

Bu yaz? 1998 senesinde yaz?lm??t?r; güncel de?ildir.

Giri?

Bir vergilendirme ili?kisinin iki taraf? vard?r: Vergi alacakl?s? olan devlet (vergi idaresi) ve vergi borçlusu olan mükellef. Bu say?lanlara bir üçüncü taraf olarak sorumlu da eklenebilir.

Mükellef, vergiyi do?uran olay? kendi ki?ili?inde gerçekle?tirmi? bulunan ve vergi borcunu kendi malvarl???ndan ödemek zorunda olan ki?i olarak tan?mlanabilir. Sorumlu ise, bazen mükellefle birlikte, bazen de mükellefin yerine geçerek, vergilendirmenin maddi-?ekli ödevlerini yerine getirmekle görevlendirilmi? olan ki?idir.

Vergi yasalar?m?z mükelleflik ve sorumluluk kurumlar?n? ayr?nt?l? ?ekilde düzenlemi?ken, iradi temsil kurumu aç?s?ndan sessiz kalm??lard?r.

Vergi yasalar?n?n bu durumu iki ?ekilde de?erlendirilebilir: Kanun koyucunun, mükellef ve sorumlular?n vergi ödevlerini bizzat yerine getirmelerini istemi? oldu?u ve bu sebeple Vergi Hukukunda iradi temsile yer vermedi?i söylenebilir ya da kanun koyucunun, esasen Borçlar Hukukunda düzenlenmi? bulunan temsil müessesesinin Vergi Hukukunda da geçerli olaca??n? kabul etti?i, bu nedenle yeniden düzenleme gere?i görmedi?i de dü?ünülebilir.

Bu çal??mada, mevzuat?m?zdaki hükümlerin ?????nda, Vergi Hukukunda temsilin mümkün olup olmad???; bu soruya olumlu yan?t verilebilirse, temsil yoluyla hangi i?lemlerin gerçekle?tirilebilece?i incelenmeye çal???lacakt?r. Bu amaçla, önce genel olarak temsil konusu ele al?nacak, daha sonra Vergi Hukukunda temsilin mümkün olup olmad??? tart???lacak ve buna ba?l? olarak temsil yoluyla gerçekle?tirilebilecek i?lemler de?erlendirilecektir.

Yorumlar kapalı

Vergilendirme Yetkisinin Temel Hak ve Özgürlüklerle ?li?kisi

Bu yaz? 1998 senesinde yaz?lm??t?r; güncel de?ildir.

1. Giri?

Bu çal??ma vergilendirme yetkisinin temel hak ve özgürlüklerle ili?kisini incelemeyi amaçlamaktad?r. Çal??ma iki k?s?mdan olu?maktad?r. Birinci k?s?mda vergilendirme yetkisinin hukuki niteli?i ve tarihsel geli?imi verilmi?, ard?ndan Anayasadaki sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleriyle ili?kisi incelenmi?tir. ?kinci k?s?mda ise Anayasada yer alan temel hak ve özgürlüklerden vergilendirme yetkisine kar?? duyarl? olanlar de?erlendirilmi?tir.

Yorumlar kapalı