İçeriğe geç →

Vergi Anla?malar?nda ??yeri Kavram?n?n Dönü?ümü

Koç Üniversitesi taraf?ndan 12 May?s 2012 tarihinde düzenlenen “Genç Akademisyenler / Genç Avukatlar: Yeni Yakla??mlar” ba?l?kl? vergi hukuku konfernas?n?n “Uluslararas? Vergi Hukuku Kavramlar?na ?li?kin Yorumlar” ba?l?kl? oturumunda “Vergi Anla?malar?nda ??yeri Kavram?n?n Dönü?ümü” konulu bir tebli? sundum. Bu konferansta sunulan tebli?ler daha sonra XII Levha Yay?nc?l?k taraf?ndan “Vergi Hukukuna Genç Yakla??mlar” ad? alt?nda kitap olarak bas?ld?. (ISBN: 978-605-152-005-6)

A?a??da bu sunumda kulland???m slaytlar? payla??yorum. Tebli? metnine yukar?daki linkten ula?abilirsiniz. (Kitapta bas?lan ile buradaki aras?nda küçük düzeltme farklar? olabilir.)

Kategori: Etkinlikler Günce Hukuk Kitaplar Tebli?ler Vergi Yay?nlar