İçeriğe geç →

Kategori: Kitaplar

Politik Risk Olarak Dijital Vergi

25 Mayıs 2018’de Almanya’nın Würzburg kentinde bulunan Würzburg-Schweinfurt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nce düzenlenen Würzburg Uluslararası İş Forumu’nda “Politik Risk Olarak Dijital Vergi” (Digital Tax As Political Risk) başlıklı bir tebliğ sundum. Würzburg Uluslararası İş Forumu’nun web sitesi üzerinden sempozyum kitabına erişebilirsiniz. (Sempozyum kitabının doğrudan linki için buraya tıklayın.) Tebliğimin genişletilmiş özet…

Yorumlar kapalı

BEPS – 7. Eylem Plan?: ??yeri Statüsünden Yapay Yollarla Kaç?nman?n Önlenmesi

Bugün, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Uluslararas? Vergi Hukuku Konferanslar? serisinin be?incisinde bir tebli? sundum. Konferans?n konusu “Vergilendirmede Matrah A??nd?rma ve Kar Kayd?rman?n (BEPS) Önlenmesi”, tebli? konum da “7. Eylem Plan? – ??yeri Statüsünden Yapay Yollarla Kaç?nman?n Önlenmesi” idi. Zaman k?s?t? nedeniyle sunumun baz? k?s?mlar?n? (plan?n baz? detaylar?n?) kat?l?mc?larla payla?mam mümkün olmad?. Bu nedenle kendilerine, konu?ma metnimi ?nternet üzerinden payla?ma sözü verdim. A?a??daki linklerden konu?ma metnime ve sunum esnas?nda kulland???m slayta ula?abilirsiniz.

Yorumlar kapalı

Vergi Anla?malar?nda ??yeri Kavram?n?n Dönü?ümü

Koç Üniversitesi taraf?ndan 12 May?s 2012 tarihinde düzenlenen “Genç Akademisyenler / Genç Avukatlar: Yeni Yakla??mlar” ba?l?kl? vergi hukuku konfernas?n?n “Uluslararas? Vergi Hukuku Kavramlar?na ?li?kin Yorumlar” ba?l?kl? oturumunda “Vergi Anla?malar?nda ??yeri Kavram?n?n Dönü?ümü” konulu bir tebli? sundum. Bu konferansta sunulan tebli?ler daha sonra XII Levha Yay?nc?l?k taraf?ndan “Vergi Hukukuna Genç Yakla??mlar”…

Yorumlar kapalı

Ulusal ve Uluslararas? Perspektiften Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi

Ulusal ve Uluslararas? Perspektiften Elektronik Ticaretin VergilendirilmesiDoktora tezim Ulusal ve Uluslararas? Perspektiften Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi ad?yla Mali Akademi Yay?nlar?’ndan ç?kt?. Kitab?n da??t?m?n? Yetkin Yay?nlar? gerçekle?tirmekte. Kitap, giri? ve sonuç d???nda alt? bölümden olu?uyor.

Bölüm ba?l?klar? ?unlar:

Yorumlar kapalı

Finansal Türev Ürünlerin Vergilendirilmesi

Türk Hukukunda Finansal Türev Ürünlerin Vergilendirilmesi isimli yüksek lisans tezimi 2000’den 2002 sonbahar?na kadar geçen süre zarf?nda mevzuatta yap?lan de?i?iklikler do?rultusunda güncelle?tirerek kitap haline getirdim. Bu kitapta ülkemizde daha çok ‘vadeli i?lemler’ olarak bilinen temel finansal türev i?lemlerin önce ekonomik ve hukuki niteliklerini (sözle?me olarak hukuki de?erlerini), sonra da bu i?lemlerin vergi hukuku bak?m?ndan durumlar?n? inceledim. A?a??da bu kitab?n içindekiler bölümünü ve içinden bir al?nt?y? bulacaks?n?z. Konuya ilgi duyanlar kitab?m? Yüksel Cadddesi, No 8/32, 6650 K?z?lay – Ankara adresinde yer alan Turhan Kitabevi‘nden temin edebilirler.

(ISBN: 975-6486-12-0)

Yorumlar kapalı

Son De?i?ikliklerle Vergi Kanunlar? ve ?lgili Mevzuat

Bu çal??ma 1999 y?l?nda, meslekta?lar?m Doç. Dr. Mustafa Akkaya ve Dr. Hakan Furtun ile birlikte haz?rlad???m?z; ?ekli vergi hukuku, maddi vergi hukuku, vergi yarg?lama hukuku ile ilgili di?er kanunlar? içeren mevzuat derlemesidir. 1999’dan bu yana geçen dönemde vergi yasalar?nda yap?lan de?i?iklikler kar??s?nda k?smen de olsa güncelli?ini yitimi? olan bu derlemenin en önemli özelli?i neredeyse tümüyle hatas?z olmas?d?r. (?u ana kadar geçen sürede çal??mam?zda sadece bir hata bulanabildi. Piyasadaki kimi mevzuat derlemelerinin halini bilenler ne demek istedi?imi gayet iyi anlayacaklard?r.) Bu çal??ma 1999 itibariyle yürülükte olan vergi hükümlerine ihtiyaç duyanlara gerekli olabilir. Dileyenler Yüksel Cadddesi, No 8/32, 6650 K?z?lay – Ankara adresinde yer alan Turhan Kitabevi’nden Son De?i?ikliklerle Vergi Kanunlar? ve ?lgili Mevzuat adl? çal??mam?z? elde edebilirler. A?a??da kanun derlemesinin içinde yer alan bölüm ve ba?l?klar s?ralanm??t?r:

(ISBN: 975-6809-20-5)

Yorumlar kapalı