İçeriğe geç →

ABD Vergi Hukukunda Özün ?ekle Üstünlü?ü ?lkesi

Verginin kar??l?ks?z olmas? kimi yükümlülerin ona kar?? direnç göstermesine, hiç vergi ödememe, vergi yükünü en aza indirme veya yükümlülü?ünü ba?kas?na aktarma aray??lar?na girmelerine yol açabilmektedir. Kamu maliyesinde vergiye kar?? tepkiler  ad? alt?nda ele al?nan bu çabalara giri?en yükümlüler vergi kaç?rman?n ya da en az?ndan vergiden kaç?nman?n yollar?n? ararlar. Bu amaçla, ticari hayat?n normal i?leyi?i içinde pek de akla gelmeyecek sözle?me ?ekillerini geli?tirerek, vergiyi do?uran olay?n gerçekle?mesini engellemeye çal???rlar. Baz? yükümlüler vergiye bir tepki olarak özel hukukun araçlar?ndan yararlanarak vergi borcunu etkilemeye çal???rken, Türk Vergi ?daresi de, elindeki di?er araçlar?n yan? s?ra, “ekonomik yakla??m”a s?k? s?k? tutunur.

Amerika Birle?ik Devletleri’nde ise Vergi ?daresi, ayn? amaçla “özün ?ekle üstünlü?ü ilkesi”nden yararlan?r. “Ekonomik öz” olarak da adland?r?lan bu ilke, ABD Vergi ?daresi ve mahkemeleri taraf?ndan vergiden kaç?nmay? ve vergi kaç?rmay? önlemek amac?yla yayg?n ?ekilde kullan?lan dört ilkeden biridir.

Özün ?ekle üstünlü?ü ilkesini ve di?er üç ilkeyi incelemeye çal??t???m yaz?m Ankara Barosu Dergisi’nin yeni say?s?nda (2012-2) yay?nland?.

Yaz?ma buradan, derginin tümüne ise buradan ula?abilirsiniz.

Kategori: Makaleler Yay?nlar