İçeriğe geç →

Son De?i?ikliklerle Vergi Kanunlar? ve ?lgili Mevzuat

Bu çal??ma 1999 y?l?nda, meslekta?lar?m Doç. Dr. Mustafa Akkaya ve Dr. Hakan Furtun ile birlikte haz?rlad???m?z; ?ekli vergi hukuku, maddi vergi hukuku, vergi yarg?lama hukuku ile ilgili di?er kanunlar? içeren mevzuat derlemesidir. 1999’dan bu yana geçen dönemde vergi yasalar?nda yap?lan de?i?iklikler kar??s?nda k?smen de olsa güncelli?ini yitimi? olan bu derlemenin en önemli özelli?i neredeyse tümüyle hatas?z olmas?d?r. (?u ana kadar geçen sürede çal??mam?zda sadece bir hata bulanabildi. Piyasadaki kimi mevzuat derlemelerinin halini bilenler ne demek istedi?imi gayet iyi anlayacaklard?r.) Bu çal??ma 1999 itibariyle yürülükte olan vergi hükümlerine ihtiyaç duyanlara gerekli olabilir. Dileyenler Yüksel Cadddesi, No 8/32, 6650 K?z?lay – Ankara adresinde yer alan Turhan Kitabevi’nden Son De?i?ikliklerle Vergi Kanunlar? ve ?lgili Mevzuat adl? çal??mam?z? elde edebilirler. A?a??da kanun derlemesinin içinde yer alan bölüm ve ba?l?klar s?ralanm??t?r:

(ISBN: 975-6809-20-5)

?çindekiler

B?R?NC? BÖLÜM

?EKL? VERG? HUKUKU

Vergi Usul Kanunu

Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usulü Hakk?nda Kanun

?K?NC? BÖLÜM

MADD? VERG? HUKUKU

Gelir Vergisi Kanunu

Kurumlar Vergisi Kanunu

Veraset ve ?ntikal Vergisi Kanunu

Motorlu Ta??tlar Vergisi Kanunu

Katma De?er Vergisi Kanunu

Ta??t Al?m Vergisi Kanunu

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (Gider Vergileri Kanunu)

Akaryak?t Tüketim Vergisi Kanunu

Damga Vergisi Kanunu

Harçlar Kanunu

De?erli Ka??tlar Kanunu

Belediye Gelirleri Kanunu

Emlak Vergisi Kanunu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VERG? YARGILAMA HUKUKU

?dari Yarg?lama Usulü Kanunu

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun ?lgili Maddeleri

Bölge ?dare Mahkemeleri, ?dare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kurulu?u ve Görevleri Hakk?nda Kanun

Dan??tay Kanunu

Tebligat Kanunu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

?LG?L? D??ER KANUNLAR

– Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Mü?avirlik ve Yeminli Mü?avirlik Kanunu (3568)

– Katma De?er Vergisi Kanunu Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlar? Kullanmalar? Mecburiyeti Hakk?nda Kanun (3100)

– Vergi ?adesi Hakk?nda Kanun (2978)

– E?itim, Gençlik, Spor ve Sa?l?k Hizmetleri Vergisi Kanunu (3418)

– Baz? Ka??t ve ??lemlerden E?itime Katk? Pay? Al?nmas? Hakk?nda Kanun (4306)

– Konut ?n?aat? ve Kalk?nmada Öncelikli Yörelere Yap?lacak Yat?r?mlarda Vergi, Resim ve Harç ?stisna ve Muafl?klar? Tan?nmas? Hakk?nda Kanun (2982)

– Ola?anüstü Hal Bölgesinde ve Kalk?nmada Öncelikli Yörelerde ?stihdam Yarat?lmas? ve Yat?r?mlar?n Te?vik Edilmesi Hakk?nda Kanun (4325)

– Belediyelere ve ?l Özel ?darelerine Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakk?nda Kanun (2380)

– Vergi Kimlik Numaras? Kullan?m?n?n Yayg?nla?t?r?lmas? … Hakk?nda Kanun (4358)

Ertu?rul Akçao?lu

Kategori: Hukuk Kitaplar Yay?nlar