İçeriğe geç →

Ulusal ve Uluslararas? Perspektiften Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi

Ulusal ve Uluslararas? Perspektiften Elektronik Ticaretin VergilendirilmesiDoktora tezim Ulusal ve Uluslararas? Perspektiften Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi ad?yla Mali Akademi Yay?nlar?’ndan ç?kt?. Kitab?n da??t?m?n? Yetkin Yay?nlar? gerçekle?tirmekte. Kitap, giri? ve sonuç d???nda alt? bölümden olu?uyor.

Bölüm ba?l?klar? ?unlar:

– Elektronik Ticaretin Temel Kavramlar?

– Elektronik Ticaret Aç?s?ndan Vergilendirmenin Temel ?lke ve Kavramlar?

– Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinin Genel Çerçevesi

– Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde OECD’nin Çözüm Önerisi

– Türk Hukukunda Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi

– Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde Alternatif Çözüm Önerileri

 

 

Kategori: Kitaplar Yay?nlar