İçeriğe geç →

Vergi Ödememek ?çin Müslüman Olanlar

Dün Amerikan Vergi ?daresi’nin (Internal Revenue Service – IRS) ba? hukuk mü?aviri olan Donald Korb’un yapt??? bir konu?may? izledim. Bay Korb konu?mas?na vergi kanunlar?n?n hayat?m?z üzerinde ne büyük etkileri oldu?unun örneklerini vererek ba?lad?. Verdi?i ilk örnek eski Roma’daki köylüler ile ilgiliydi. Eski Romal? köylüler s?rf vergi ödememek için topraklar?n?n mülkiyetlerini soylulara veya kiliseye devrederlermi?. Soylular ve kilise vergi ödemezlermi? çünkü. Köylüler mülkiyeti kaybetmekle beraber eski topraklar? üzerinde zilyet olarak hayatlar?na devam ederlermi?.

IRS’in ba? hukuk mü?aviri olan bay Korb’un verdi?i ikinci örnek daha çok ilgimi çekti benim. ?slamiyet’in ilk geni?ledi?i y?llarda fethedilen topraklarda ya?ayan hristiyan teban?n ödemek zorunda oldu?u vergiler varm??. Oysa müslüman teba bu vergileri ödemiyormu?. S?rf vergi ödemekten kurtulabilmek için pek çok hristiyan müslüman olmu?…

Bunlar? dinlerken bir örnek de benim akl?ma geldi. ABD’de yak?t üzerinde neredeyse hiç vergi yok. Ba?ka faktörlerin yan? s?ra vergi sebebiyle de olsa gerek, benzin Türkiye’dekinden çok daha ucuza sat?l?yor. Gene ABD’de bizdeki gibi motorlu araçlar?n ya?? ve motorunun hacmi ile orant?l? olarak tesbit edilen ta??t al?m ve kullan?m vergileri de yok. Dolay?s?yla yeni ta??t ile eski ta??t ve büyük motorlu ta??t ile küçük motorlu ta??t sahibi olma aras?nda da pek bir vergisel fark yok. Bu dediklerimin neticesinde olsa gerek, Türkiye’de ve Türkiye’dekine benzer vergi yasalar? olan Avrupa ülkelerinde ya?ayanlar küçücük ta??tlara biniyorlar. Oysa Amerika’da ya?ayanlar hem içleri geni? hem de motorlar? yüzlerce beygir gücünde olan ta??tlar kullan?yorlar.

Hukuk fakültelerinin üçüncü s?n?flar?nda okutulan vergi hukuku derslerini pek önemsemeyen, vergi hukukunun hayat?m?z üzerinde ne kadar da etkili oldu?una kafa yormayan arkada?lar?m?n dikkatine sunar?m bu örnekleri…

Ertu?rul Akçao?lu

Kategori: Günce Hukuk Vergi