İçeriğe geç →

Etiket: Vergi Ziya?

Vergi Ziya? Kavram? Üzerine Baz? Tespit ve De?erlendirmeler

Dr. Ertu?rul AKÇAO?LU[1]abaumvergi

(Bu yaz? 9 Ekim 2015 günü Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekle?tirilmi? olan ve  vergi kaçakç?l??? suçlar?n? (VUK 359) konu alan I. Ekonomik Suçlar ve Yarg?tay Kararlar? Sempozyumu’nda sunulmu?tur. Sempozyum kitab? (ISBN: 978-605-05-0209-1) Yetkin Yay?nevi’nden temin edilebilir.)

Sempozyumun konusunu, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 359. maddesinde düzenlenmi? olan kaçakç?l?k suçlar? olu?turuyor. Benim tebli?imle ilgili tart??malar da zannederim bu ba?lamda olacakt?r. Ancak, ben tebli?imde kaçakç?l?k suçlar?na de?il, vergi ziya?n?n kendisine yönelece?im. Bu yakla??m?n baz? sorular? tart??ma a?amas?na b?rakmaks?z?n kendili?inden giderece?ini dü?ünüyorum. Kald? ki, ö?leden sonraki oturumda vergi ziya?n?n kaçakç?l?k suçunun bir unsuru olup olmad??? ayr? bir tebli?le ele al?nacak. Bu nedenle, konunun o yönüne olabildi?ince az temas etmeye çal??aca??m.

Yorumlar kapalı