İçeriğe geç →

Yard?mc? Kaynaklar

Burada, slaytlardan yararlan?rken ihtiyaç duyabilece?iniz çe?itli yard?mc? kaynaklara ba?lant?lar bulunmakta:

Yard?mc? kaynaklar

– Giri? ve Tarihçe

Tek vergili sistem hk. (sf. 39-44)

Makale: A?ar?n kald?r?lmas? hk.

Makale: A?ar?n kald?r?lmas? hk. (2)

Makale: 1930’lar?n vergi politikalar? hk.

Makale: Varl?k vergisi hk.

Makale: Vergi reformu hk.

Makale: Vergi reformu hk. (2)

Makale: Vergi reformu hk. (3)

Makale: Vergi tarihi hk.

Vergi Özel ?htisas Komisyonu Raporu

Vergi istatistikleri

 

– Gelirden Al?nan Vergiler (Genel Olarak)

Tek ya da çift kanunlu sistemler hk. (sf. 499-500)

 

– Gelir Vergisi

302 s. Gelir Vergisi Genel Tebli?i (m. 3)

305 s. Gelir Vergisi Genel Tebli?i (m. 3)

7194 s. Kanun (m. 17)

Makale: Kaynak ve safi art?? kuramlar? hk.

Makale: Tam ve Dar Yükümlülük Esas?na Göre Vergilendirmenin Me?rula?t?r?lmas? Sorunu

Tez: Vergiyi do?uran olay hk. (genel olarak)

 

– Ticari Kazançlar

G?B – Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler ?çin Vergi Rehberi

Basit Usule Tabi Mükellefler için Vergi Rehberi

Ticari i?letme – esnaf i?letmesi ayr?m? hk. makale

Ticari i?letme ve esnaf i?letmesi ayr?m? hk. (Kö?e yaz?s?)

2007/12362 say?l? Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayr?m?na ?li?kin Bakanlar Kurulu Karar?

Tacir – esnaf ayr?m? hk. Sanayi Bakanl??? yaz?s? Dikkat: Bu yaz?da TTK’ya yap?lan at?flar eski kanun maddelerine…

Esnaf-Tacir Ayr?m?/Mutabakat Komiteleri hk.

Öz sermaye kavram? ve vergi hukukundaki uygulamas? hk. makale

Esnaf muafl??? hk. makale

Has?lat Esasl? Kazanç Tespiti hk. (309 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebli?i)

Tez: ?n?aat sektörünün vergilendirilmesi hk.

 

– Zirai Kazançlar

 

– Ücretler

G?B – Ücret Geliri Elde Edenler ?çin Vergi Rehberi

G?B – Di?er Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi

 

– Serbest Meslek Kazançlar?

G?B – Serbest Meslek Kazanc? Elde Eden Mükellefler ?çin Vergi Rehberi

 

– Gayrimenkul Sermaye ?ratlar?

G?B – Kira Geliri Elde Eden Mükellefler ?çin Vergi Rehberi

G?B – Türkiye’de Yerle?mi? Olmayanlar (Dar Mükellefler) ?çin Kira Geliri Rehberi

Emsal kira bedeli hk. bir kö?e yaz?s?

Emsal kira bedeli esas? hk. bir makale

 

– Menkul Sermaye ?ratlar?

G?B – Menkul Sermaye ?rad? Elde Eden Mükellefler ?çin Vergi Rehberi

G?B- Geçici 67. Madde Rehberi

 

– Di?er Kazanç ve ?ratlar

 

– Katma De?er Vergisi

Makale: Katma De?er Vergisi

Makale: Türkiye’de Muamele Vergisinin ?nki?af?

Makale: Teoride ve Uygulamada Katma De?er Vergisi

 

– Özel Tüketim Vergisi

Makale: Vergi Teorisi Aç?s?ndan Özel Tüke:m Vergileri ve Türk Özel Tüke:m Vergisi Uygulamas?

Makale: AB ve Türkiye’de ÖTV

 

– Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Bankalar Birli?i, BSMV hk. Kitap