İçeriğe geç →

TÜRK VERG? S?STEM?

Normalde lisans derslerinde slayt kullanm?yorum. Ancak, koronavirüs salg?n? nedeniyle uzaktan ö?retime geçmemiz gerekince, 2019-2020 bahar döneminde vermekte oldu?um Vergi Hukuku II (Türk Vergi Sistemi) dersi için slaytlar haz?rlamam gerekti. Slaytlar?n ezberlenecek ders notu de?il, konuyu çal??anlara yol göstereci, yeni tan??t?klar? bu konuyu ö?renmelerini kolayla?t?r?c? mahiyette olmalar?na özen göstermeye çal??t?m.

Slaytlar, mevzuat, ders kitaplar? ve slaytlar?n içine link olarak yerle?tirdi?im yard?mc? kaynaklarla birlikte çal???ld?klar?nda anlaml?, faydal? olacaklard?r.  Konuya ilgi duyan di?er ki?ilere de faydal? olmas? umuduyla payla??yorum.