İçeriğe geç →

Özel Nitelikli Ki?isel Veri Ne Demek?

Hassas Ki?isel Veriler

Baz? ki?isel veriler di?erlerinden daha özel olan,  insanlar? ayr?mc?l??a maruz kalma tehlikesiyle kar?? kar??ya b?rakabilecek, dolay?s?yla  di?er ki?isel verilere göre özenli ele al?nmas?, i?lenmesi gereken verilerdir. Genel olarak “hassas ki?isel veriler” olarak bilinen, Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu’nun “özel nitelikli ki?isel veriler” olarak adland?rd????1 bu veriler ?unlard?r: 

 • Ki?ilerin ?rk?,
 • Etnik kökeni,
 • Siyasi dü?üncesi,
 • Felsefi inanc?,
 • Dini, mezhebi veya di?er inançlar?,
 • K?l?k ve k?yafeti,
 • Dernek, vak?f ya da sendika üyeli?i,
 • Sa?l???,
 • Cinsel hayat?,
 • Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri hakk?ndaki veriler ve
 • Biyometrik ve genetik verileri.

E?ri otural?m, do?ru konu?al?m: Günümüzde dünyan?n pek çok ülkesinde, hatta ülkemizde bile baz? insanlar?n di?erlerini etnik köken, din, cinsel tercihler gibi nedenlerle d??lad?klar?n?, çe?itli kötülükler yapabildiklerini, hatta öldürmeye varan davran??lar sergileyebildiklerini biliyoruz. ??te bu yüzden say?lan veri türleri “hassas” (özel nitelikli) ve i?lenmeleri ekstra tedbirler gerektiriyor.

Bu arada, her hassas (özel nitelikli) ki?isel verinin ayn? derece hassas olmayabilece?ine de i?aret etmemiz gerekir. Örne?in, bir ki?inin kolunun k?r?k oldu?una dair bir veri, bir sa?l?k verisi oldu?u için, özel nitelikli veri kategorisi içinde yer al?r. Ancak, birkaç hafta boyunca kolu alç? içinde dola?acak olan bu ki?iyi çevresindeki herkes görece?i için pek muhtemelen söz konusu verinin hassasiyeti dü?üktür. Oysa ayn? ki?inin HIV (Aids) oldu?una ya da ruh sa?l???na ili?kin bir rahats?zl???na  dair bir veri pek muhtemelen kolunun k?r?k olmas?na dair veriden çok daha hassas olarak kabul edilecek; dolay?s?yla daha güçlü bir korumaya tabi tutulacakt?r.

Bazen insanlar?n isimlerinden ya da k?yafetlerinden hareketle dini inançlar? ya da etnik kökenleri tahmin edilebilir. Bir ki?inin k?yafetinden hareketle Hindu oldu?unu ya da Budizme inand???n? dü?ünebilirsiniz. Tesettür içindeki bir kad?n?n ya da ad? Muhammed olan bir adam?n ?slam dinine mensup oldu?unu varsayabilirsiniz. B?y?k görüntüsünden bir ki?inin siyasi dü?üncesi hakk?nda fikir edinebilirsiniz. Söz konusu veriler, örneklenen söz konusu amaçlarla ili?kili olarak i?lendiklerinde “hassas” (özel nitelikli) ki?isel veridir ve bu çerçevede ekstra tedbirlere tabi olarak i?lenebilirler. Ancak ayn? veriler, örne?in dini referansl? bir isim bilgisi evlere servis yapan bir pizzac?n?n mü?teri veri taban?nda yer ald???nda ya da foto?raf  verisi i?i portre ve vesikal?k foto?raf çekmek olan bir foto?rafç?n?n dijital ar?ivinde sakland???nda (kural olarak) hassas ki?isel veri niteli?inde de?ildir.

Tekraren, bir veriyi hassas k?lan, yukar?da say?lan konularla ili?ki olarak i?lenmeleri durumudur.

—–

1 KVK, m. 6.