İçeriğe geç →

Ki?isel Veri Ne Demek?

Veri, Ki?isel Veri

Nas?l, kimyasal olarak bir elementin bütün özelliklerini ta??yan en küçük parças?na “atom” diyorsak,  bir bilginin her bir parças?na da “veri” (?ngilizcesi: “data”) demekteyiz. E?er bir veri, tek ba??na ya da ba?kaca verilerle veya bilgilerle bir araya geldi?inde, bir gerçek ki?iyle yani hayatta olan bir insanla ili?kilendirilebiliyorsa bir “ki?isel veri” olur. 

“Ki?sel veri”, 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu’nda ?öyle tan?mlanm??t?r:?1

“Ki?isel veri: Kimli?i belirli veya belirlenebilir gerçek ki?iye ili?kin her türlü bilgiyi (ifade eder).”

Bir iki örnek verelim:

Bir evrak üzerinde görebilece?imiz “98765432109” gibi bir rakam dizisi kendi ba??na hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Ancak, bu rakamlar?n bir kimlik numaras? oldu?u bilgisine de vak?fsak o art?k bir ki?isel verdir. Zira art?k bu numara bir gerçek ki?iyle ili?kilendirilebilmektedir.

Bir i? yerinde bir amirin belli bir çal??an?n o gün yapmas? gereken görevlere ili?kin defterine yazaca?? not bir ki?isel veridir. Zira, o bilgi herhangi bir çal??an bak?m?ndan de?il sadece belirli bir çal??an bak?m?ndan anlam ifade etmektedir. 

 Eldeki bir verinin bir ki?isel veri niteli?ini haiz olup olmad???n? ay?rt etmek her zaman kolay olamayabilir. Bu bak?mdan ?öyle bir soru sorulabilir:

Elinizdeki (veya elde etmeniz muhtemelen olan) bir veriyle (veya, elinizdeki/elde etmeniz muhtemel olan bir veri ile elinizdeki/elde etmeniz muhtemelen olan di?er verileri bir araya getirerek) bir insan? di?er insanlardan ay?rt etmek (kim oldu?unu belirleyebilmek) mümkün müdür?

Yan?t?n?z “hay?r” ise söz konusu veri bir “ki?isel veri” de?ildir. “Hay?r” diyemiyorsan?z, soruyu bir kez de ?öyle yineleyebilirsiniz:

Söz konusu veri (tek ba??na veya ba?kaca verilerle birlikte)  belirlenebilir bir gerçek ki?iyle, ?ahs?, ailesi, i?i, mesle?i gibi herhangi bir yönden, ili?kilendirilebilir mi?  

Yan?t?n?z “hay?r” ise söz konusu veri bir “ki?isel veri” de?ildir. Soruyu olumlu yan?tl?yorsan?z bu bir ki?isel veridir. 

Bu iki soru aras?ndaki fark, her ne kadar cevaplar? ço?u zaman ayn? kap?ya ç?ksa da, ?udur:

?lk soruda dikkat (vurgu) verinin ili?kili oldu?u ki?inin “belirli veya belirlenebilir” olup olmad???ndad?r. ?kinci soruda ise dikkat edilen ?ey verinin, belirlenebilir bir ki?iyle “ili?kilendirilip ili?kilendirilemeyece?i”dir.  

Ço?u zaman bir ki?isel veri i?ledi?iniz aç?kt?r; dü?ünmezsiniz bile. Ancak, e?er tereddüte dü?erseniz, yukar?daki iki soruda vurgulanan unsurlar üzerinden o verinin bir ki?isel veri olup olmad???n? ay?rt edebilirsiniz. Yine de tereddütte kal?rsan?z,  o verinin bir ki?isel veri oldu?u varsay?m?yla hareket etmek do?ru olur.  

—–

1 KVK, m. 3, f. 1., b. (d).