İçeriğe geç →

?lgili Ki?i Ne Demek?

?lgili Ki?i

Ki?isel verilerle ilgili do?ru bilinmesi gereken bir di?er temel kavram “ilgili ki?i”dir.  “?lgili ki?i” Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu’nda “ki?isel verisi i?lenen gerçek ki?i” ?eklinde tan?mlanm??t?r:?1 Bu tan?m? az?c?k açal?m: Bir verinin ili?kilendirilebildi?i, i?aret etti?i, nitelendirdi?i insana “ilgili ki?i” diyoruz. Di?er bir ifadeyle, ilgili ki?i, belli bir ki?isel verinin kendisi hakk?nda oldu?u gerçek ki?idir. Dolay?s?yla, ölmü? ki?iler ilgili ki?i olamazlar.  …

—–

1 KVK, m. 3, f. 1., b. (ç).