İçeriğe geç →

Kötü Samiriyeliler ve Sanayile?menin Gizli Tarihi

Kötü Samiriyeliler - Sanayile?menin Gizli Tarihi - Ha-Joon Chang - Çev. Emin Akçao?luCambridge Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’nden Koreli kalk?nma iktisatç?s? Doçent Dr. Ha-Joon Chang’?n orijinal ad? Bad Samaritans, yani ‘Kötü Samiriyeliler’ olan kitab?, Sanayile?menin Gizli Tarihi ad? alt?nda Epos Yay?nlar? taraf?ndan yay?nlad?. Çeviriyi abim yapt??? için, çeviri sürecinde, kitab?n hem asl?n? hem de Türkçesi’ni okuma f?rsat? buldum. Japonya’dan Almanya’ya, ABD’den Kore’ye kadar pek çok ülkenin saniyele?me – kalk?nma süreci ile ilgili bize anlat?lan do?runlar?n asl?nda yanl??, yanl??lar?n ise asl?nda do?ru oldu?unu ö?rendim. Ben kitaptan çok etkilendim; size de mutlaka okuman?z? sal?k veririm.

A?a??daki sat?rlar, abimin kitapla ilgili blog yaz?s?ndan al?nt?d?r: (Bkz: http://www.eminakcaoglu.com/2012/02/sanayilesmenin-gizli-tarihi.html)

Ha-Joon Chang son yirmi be? y?l?n? sanayile?me, kalk?nma ve küreselle?me konular? üzerinde ders vererek ve yazarak harcam?? bir akademisyen. Bu konular üzerinde düzinelerce makalesi ve on üç kitab? bulunan Dr. Chang’? uzun bir süredir ?ahsen tan?yorum. Ha-Joon’un y?llar önce ?ngilizce asl?n? okudu?um orijinal ad? Bad Samaritans, yani ‘Kötü Samiriyeliler’ olan kitab?, sanayile?erek kalk?nmak isteyen geli?mekte olan ülkeler için ufuk aç?c? nitelikte. Bu kitab? ?ngilizce asl?na eri?imi olmayanlar?n da okuyabilmesi için – y???nla me?guliyetimin aras?nda – Sanayile?menin Gizli Tarihi ad? alt?nda Türkçe’ye çevirdim. Çeviri Epos Yay?nlar? taraf?ndan yay?nlad?.

 

Chang kitab?nda, kendi tabiriyle Kötü Samiriyeliler’in, yani zengin Bat?l? ülkelerin ve Güney Do?u Asya’dan Japonya, Singapur, Hong Kong ile Kore’nin nas?l sanayile?tiklerini bütün cepheleriyle ortaya koyuyor. Hem de bu konuda do?ru olmad??? hâlde do?ruymu?cas?na ve s?kl?kla tekrarlanan hususlar? tüm ç?plakl???yla de?ifre ederek. Bunu yaparken öylesine çarp?c? ve ikna edici argümanlar ileri sürüyor ki okuyucu ‘safsata’n?n nas?l ‘gerçek’mi?çesine sunuldu?unu gördü?ünde hayrete dü?üyor. Kitap özellikle devletin ekonomideki rolünün yeniden sorgulanmas? için çok yararl? örnekler sunuyor. Örne?in, Türkiye’de yerli bir otomobil üretimi tart???l?rken Japonya’n?n Toyota ve Kore’nin Hyundai konusundaki tecrübeleri son derece ö?retici. Toyota’n?n, Hyundai’nin veya Nokia’n?n adlar?n?n an?ld??? paragraflarda zengin ülkeler grubuna geç kat?lan ülkelerin sanayile?meyi asl?nda büyük ölçüde devletin türlü biçimlerdeki deste?iyle ba?ard?klar?n? görüyorsunuz. ?ngiltere’nin, Fransa’n?n, Almanya’n?n veya eski bir ?ngiliz sömürgesi olan Amerika Birle?ik Devletleri’nin sanayile?me süreci de kitapta ayr?nt?s?yla anlat?l?yor. ‘Bebek endüstrilerin korunmas?’ tezinin gerçekteki mucidi Alexander Hamilton taraf?ndan uygulamaya konulan politikalar?n modern ABD’nin yarat?lmas?ndaki rolünü ö?renince sars?l?yorsunuz. Kendileri ‘korumac?’ politikalar vas?tas?yla zenginle?enlerin ?imdi geli?mekte olan ülkelere ‘serbest ticaret’ methiyesi düzdüklerini anlay?nca samimiyetlerinden ?üphe ediyorsunuz.

Kategori: Günce