İçeriğe geç →

Gizlilik Politikas?

Bu site (www.akcaoglu.com) benim (Dr. Ertu?rul Akçao?lu) ki?isel web sitem. Bana ?u ileti?im yollar?yla ula?abilirsiniz.

Bu sitenin ziyaretçileri hakk?nda ki?isel veri toplam?yorum, herhangi bir ki?isel veri i?lemiyorum.

Bununla beraber, sitenin var olmas?n? sa?layan kaynak kodu aç?k içerik yönetimi yaz?l?m? (WordPress) ile onun üzerinde kurulu eklentiler site ziyaretçileri hakk?nda çe?itli veriler (anonim/istatistiki veya ki?isel veriler) topluyor olabilirler. En az?ndan WordPress’in bir eklentisi olan Jetpack‘in bu kapsamda veri toplad???n?, ayn? ?ekilde Google’?n Analytics hizmetinin çal??mas?n? sa?layan, dolay?s?yla Google’a veri gönderen bir eklentinin daha sitemde kurulu oldu?unu bildirmek isterim. Bunlar istatistiki veri i?lemek amac?yla sitem üzerine benim kurudu?um eklentiler. Bu eklentiler sayesinde, örne?in, sitemi kaç ki?inin ziyaret etti?ini, Google’da hangi kelimeleri arayarak siteme geldiklerini, sitemde ne süreyle kald?klar?n? vs. görebiliyorum. (Bu eklentiler hakk?nda daha detayl? bilgi için lütfen kendi sitelerine bak?n?z.) Söz konusu yaz?l?mlar bana sadece istatistiki sonuçlar gösteriyorlar. Herhangi bir ki?isel veriye bu eklentiler arac?l???yla ula??yor de?ilim.

Bunlar d???nda sitem üzerindeki ba?kaca eklentiler de bilgim d???nda veri topluyor ve bu verileri üçüncü ki?ilerle payla??yor olabilirler. Ayn? ?ekilde sitemin üzerinde kurulu oldu?u sunucu (Natro isimli firmadan web sitesi a??rlama hizmeti almaktay?m) üzerinde çal??an yaz?l?mlar da sizinle ilgili çe?itli verileri i?liyor olabilirler. Söz konusu yaz?l?mlar bilgisayar?n?za cookie (çerez) denen küçük bilgisayar dosyalar? yüklüyor olabilirler. Bunlar hakk?nda bilgim veya bunlar üzerinde bir kontrolüm bulunmamaktad?r. Söz konusu yaz?l?mlar geli?tiricileri ya da i?leticileri taraf?ndan kontrol edilmektedir.

Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu uyar?nca çe?itli haklar?n?z bulunmakta. Bunlar:

Her zaman veri sorumlusuna (bu site bak?m?ndan bana) ba?vurarak sizinle ile ilgili;

 • Ki?isel verilerinin i?lenip i?lenmedi?ini ö?renme,
 • Ki?isel veriler i?lenmi?se buna ili?kin bilgi talep etme,
 • Ki?isel verilerinin i?lenme amac?n? ve bunlar?n amac?na uygun kullan?l?p kullan?lmad???n? ö?renme,
 • Yurt içinde veya yurt d???nda ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ileri bilme,
 • Ki?isel verilerin eksik veya yanl?? i?lenmi? olmas? hâlinde bunlar?n düzeltilmesini isteme,
 • Ki?isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Ki?isel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ili?kin i?lemlerin ki?isel verilerin aktar?ld??? üçüncü ki?ilere bildirilmesini isteme,
 • ??lenen verilerin münhas?ran otomatik sistemler vas?tas?yla analiz edilmesi suretiyle ki?inin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ç?kmas?na itiraz etme,
 • Ki?isel verilerin kanuna ayk?r? olarak i?lenmesi sebebiyle zarara u?raman?z hâlinde zarar?n giderilmesini talep etme
  haklar?na sahipsiniz.

Sitemi kullanmaya devam etmekle, bu ko?ullardan haberdar oldu?unuzu ve bu ko?ullar alt?nda sitemi ziyaret etmeyi kabul etti?inizi (aç?k r?zan?z oldu?unu) beyan etmi? olursunuz.

Zaman ay?r?p bu yaz?y? okudu?unuz için te?ekkür ederim.