İçeriğe geç →

AÜHF Kütüphanesi Müzesi ?nternet’te

Fakülte kütüphanesinin müze k?sm?nda yer alan 150 kadar eserden 135’ini dijitalle?tirerek ?nternet’ten eri?ime açt?k. Böylelikle sadece kazara kütüphanenin bir müzesi oldu?unu ö?renip de camekanlar?n içindeki kitaplar?n kapaklar?n? veya bir iki sayfas?n? görebilen ufak bir az?nl?k yerine ?nternet’e girebilen herkesin müzedeki eserleri sayfa sayfa okyabilmesini mümkün k?ld?k.

135 kitab?n dijitalle?tirilmesi ikibuçuk ay sürdü. Bu kez taray?c? yerine dijital foto?raflama yöntemini kulland?k. Bu amaçla Atiz firmas?ndan temin etti?imiz BookDrive DIY cihaz?ndan yararland?k. Bu cihaz?n üzerinde iki adet Canon EOS 400D dijital foto?raf makinas? yeral?yor. Çekimleri fakültemizin idari personel kadrosuna yeni kat?lan Mualla han?m arkada??m?z ile ö?rencilerimiz ?lknur ve Gökhan yapt?lar. Çekimlerin yap?lmas?n? Roma Hukuku kürsüsünden de?erli arkada??m E?ref özenle denetledi. Resim i?leme, karakter tan?ma, PDF’ye dönü?türme ve siteye yerle?tirme gibi i?leri ö?rencilerimiz Durmu?, Caner, Enver ve Burak yürüttüler.

Bu süreçte bana “genel koordinatör” s?fat? uygun görüldü. Projenin genel koordinatörü olarak ben – her mühim s?fat sahibi ki?i gibi – pek bir ?ey yapmad?m; ortal?kta doland?m; bol bol havanda su dövdüm; arada s?rada ortaya ç?kan küçük problemlerin çözümü hakk?nda ahkam kestim.   :o)

Müze sitesi dün “http://auhf.ankara.edu.tr/muze” adresinden hizmet vermeye ba?lad?. ?u anki hali ile baz? eksikleri, epeyce de kusurlar? var. Önümüzdeki bir kaç hafta boyunca bildi?imiz eksikleri ve kusurlar? yava? yava? giderece?iz. (Ancak hem ö?renci arkada?lar?m?n s?navlar? yakla??yor hem de benim biraz tez – makale vs. yazmam laz?m gene. Bu sebeple müzedeki düzeltmelerin yap?lmas? gerçekten de “yava?” olabilir.)

Müzede bolca Latince, ?talyanca, Frans?zca eser var. Bir miktar da ?ngilizce ve Almanca… Üç-dört tane de el yazmas? Osmanl?ca/Arapça eser mevcut. Yabanc? dil bilmeyenlerin pek bir i?ine yaramayacak bu site ama özellikle hukuk tarihi ve sosyolojisi çal??anlar için paha biçilmez bir kaynak olacak san?r?m.

Küçücük bir teknik not: Taray?c? ile kitap tarand???nda dijital foto?raf çekme yöntemi ile kitap taranmas?na(?) göre çok daha kaliteli ve verimli(!) sonuç al?nabiliyor. E?er bir kitab? kesmek ve sayfalar? üsten beslemesi olan ve çift yüzlü tarama yapabilen bir taray?c? ile tarama imkan?n?z var ise dijital foto?raf makinas? kullanan cihazlar? tercih etmeyin derim. Bizim müze projesinde kulland???m?z cihaz ve yöntem, kesilmesi mümkün olmayan kitaplar bak?m?ndan zorunlu bir tercih olsa da taray?c?lar kadar iyi sonuç vermiyor.

Kategori: AÜHF Türkiye'ye Arma?an Projesi