YAYINLARIM

Yayınlarım şunlardan ibaret:

Kitaplar / Kitap Bölümleri

* Vergi Usul Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2013 (Prof. Dr. Mustafa Akkaya ve diğ. ile birlikte; kitap bölümü yazarı sıfatıyla, Ünite 2,3)

* Ulusal ve Uluslararası Perspektiften Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi, Mali Akademi Yayını, 2012

* Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 2009 (İnci Solak Akman ile birlikte; editör sıfatıyla)

* Finansal Türev Ürünlerin Vergilendirilmesi, Turhan Kitabevi Yayını, 2002

* (Derleme): Son Değişikliklerle Vergi Kanunları ve İlgili Mevzuat, Turhan Kitabevi Yayını, 1999-2000 (Mustafa Akkaya ve Hakan Furtun ile birlikte)

Yayınlanmış Tebliğler

* Vergi Anlaşmalarında İşyeri Kavramının Dönüşümü, Vergi Hukukunda Genç Yaklaşımlar, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No.2, XII LevhaYayını, 2013, Sayfa: 289-356. (Editör: Prof. Dr. Billur Yaltı)

Makaleler (Akademik)

* ABD Vergi Hukukunda Özün Şekle Üstünlüğü İlkesi, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 70, Sayı 2012-2, Sayfa 169-186

* Türk Vergi Hukukunda ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Gayrimaddi Hak Bedelinin Tespiti, Yaklaşım Dergisi, Yıl Temmuz 2011, Sayı 223, Sayfa 284-291

* Tazminatların Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. Maddeleri Bakımından DeğerlendirilmesiProf. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, 2009, Sayfa 1341-1347

* Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Kuruluşu ve İlk Günleri, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl 2009, Sayı 80, Ocak-Şubat 2009, Sayfa 367-379

* International Taxation of Electronic Commerce: A Focus on the Permanent Establishment Concept, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2002, Cilt 51, Sayı 1, Sayfa 117-157

Makaleler (Diğer)

* Vadesiz Mevduatların İnternet Bankacılığı Yoluyla Boşaltılmasında Banka ve Mevduat Sahiplerinin Hukuki Durumlarına Kısa Bir Bakış: Çok Yapılan Bazı Yanlışların Doğruları, Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Dergisi, Yıl Aralık 2009, Sayı 116, Sayfa 60-63 (Dr. Muammer Ketizmen, Dr. Abdurrahman Saygılı ve Dr. Eşref Küçük ile birlikte)

* e-Zamanı Geldi… e-Devlet Şekilleniyor…, Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Dergisi, Yıl Ekim 2009, Sayı 114, Sayfa 22-23 (Dr. Eşref Küçük, Dr. Muammer Ketizmen ve Dr. Abdurrahman Saygılı ile birlikte)

Çeviriler

* “Ulusal Hukuktaki Genel Vergiden Kaçınmayla Mücadele Hükümleri ve Vergi Anlaşmaları” (Domestic General Anti-Avoidance Clauses and Tax Treaties), Prof. Dr. Adolfo Martin Jimenez,  Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi, Ed. Billur Yaltı, Beta Yayınları, İstanbul, Ağustos 2014, sf. 399-429.

Yayınlanmamış Yazılar

* Vergilendirme Yetkisinin Temel Hak ve Özgürlüklerle İlişkisi

* Vergi Hukukunda İradi Temsil